El teu vot

català | castellano

Com ho hem fet

El projecte d’El teu Vot es construeix sobre dos pilars fonamentals: la metodologia, és a dir, la manera com s’ha creat aquesta aplicació d’orientació del vot; i la independència respecte a partits polítics i/o institucions públiques.

Aquests dos elements doten aquesta iniciativa del rigor i la validesa necessàries per a ser tingut en compte a l’hora d’ubicar l’elector en l’escenari polític català previ a les eleccions del 27 de setembre de 2015 al Parlament de Catalunya.

La metodologia és molt important a l’hora d’elaborar un projecte de les característiques d’El teu Vot. És molt important que l’usuari pugui saber d’on surten els seus resultats. Però no només això, és també important saber per què les preguntes que conformen el qüestionari són les adequades, per què les opcions de resposta són unes i no unes altres, com es defineixen les preferències dels partits i, per descomptat, com les respostes de cada elector es tradueixen en números i aquests en gràfics.

De les preguntes als gràfics

El qüestionari d’El teu Vot consta de 23 preguntes, l’elaboració de les quals ha seguit els criteris següents:

  1. Actualitat dels temes en l’àmbit polític català
  2. Qüestions que siguin competència de la Generalitat de Catalunya
  3. Possibilitat de matisar la resposta (hem evitat respostes dicotòmiques) per tal de ser més precisos a l’hora de definir les preferències tant dels partits com dels usuaris
  4. Possibilitat de contrastar les respostes amb informació ja existent sobre els posicionaments del partit, i
  5. Neutralitat en la formulació de les preguntes

Respostes del qüestionari

Totes les preguntes del qüestionari tindran la mateixa escala de respostes. Aquesta escala constarà de cinc categories etiquetades i elegides d’acord a criteris acadèmics. Considerem que amb cinc categories de resposta es pot observar la direcció i la intensitat de la resposta, alhora que permet també una categoria neutral. Les categories seran:

Completament en desacord En desacord Ni d’acord ni en desacord D’acordCompletament d’acordNo sap/No contesta

També s’inclourà una opció de No sap/No contesta, perquè s’obliga a respondre totes les preguntes i és necessària una opció on l’enquestat pugui recórrer en cas de no saber la resposta o no voler respondre (però tot i així, acabar el qüestionari).

Aquestes categories de resposta seran les de les preguntes que conformen el qüestionari. Així mateix, com s’ha explicat, també hi haurà preguntes per conèixer les característiques dels usuaris. Aquestes tindran opcions de resposta diverses: intervals d’edat, sexe, llengua parlada habitualment, nivell d’estudis i codi postal.


Preferències de les candidatures

L’objectiu del qüestionari és determinar la proximitat dels enquestats amb unes candidatures o d’altres. És per això que, d’una banda, és necessari saber les preferències dels electors i, per l’altra, saber les preferències de les candidatures.

Cada llista presentada a les eleccions se li atorgaran unes preferències d’acord a quatre elements:

01
Decisió de cada candidatura

El qüestionari definitiu serà enviat al les candidatures que concorren a les eleccions. Les respostes que elegeixin per cada pregunta seran tingudes en compte a l’hora de definir les seves preferències. No obstant, això pot comportar que els partits recorrin a la resposta més “positiva” o encarada a guanyar vots, és per això que també es tindran en compte tres elements més.

02
Activitat parlamentària

L’equip d’El teu Vot farà un repàs a l’acció parlamentària de cada candidatura en seu parlamentària per ubicar les seves preferències d’acord a la tasca realitzada. No obstant, aquestes eleccions presenten canvis evidents (principalment, perquè hi concorren candidatures de confluència entre diferents formacions), és per això que l’activitat parlamentària feta a la darrera legislatura pot no ser del tot fidedigne amb les preferències que mostrin les llistes de cara a les eleccions que ens ocupen. És per això que es també es definiran les preferències segons dos elements més.

03
Hemeroteca

Les preferències dels partits solen quedar reflectides als diferents mitjans de comunicació. És per això que també es farà un repàs de les declaracions fetes pels diferents membres dels partits que apareixen als diferents mitjans.

04
Programes electorals

Finalment, no es poden entendre les preferències dels partits sense tenir en compte els programes electorals amb que els partits es presenten a les eleccions. És per això que per definir les preferències dels partits es farà un repàs exhaustiu dels programes electorals, on presenten per escrit les propostes que duran a terme en cas de guanyar les eleccions.

Combinant aquests quatre elements, s’establiran les preferències de cada llista en una matriu de dades. A tall d’exemple:

Segons aquesta taula, per la candidatura Y la resposta més propera a les seves preferències a la Pregunta X és Totalment d’acord (TDA = 5). De la mateixa manera, la resposta més llunyana a les seves preferències és Totalment en desacord (TED = 0). Per tant, si un enquestat respon a la pregunta X que hi està totalment d’acord, aquesta resposta aproparà les seves preferències a les del partit Y. Aquesta taula estarà feta per cada totes les preguntes del qüestionari i tots els partits que es presenten a les eleccions. El segon tipus de pregunta es basa en l’autoubicació dins de dos escales del 0 al 10. En primer lloc ens trobarem en l’autoubicació en l’eix ideològic, sent 0 extrema esquerra i 10 extrema dreta. El segon eix és el de la preferència territorial o nacional, on 0 equival a preferència per un Estat Espanyol centralitzat i el 10 equival a un estat propi per Catalunya. Per últim, la darrera pregunta demanarà a l’enquestat que ordeni els diferents blocs temàtics segons la importància subjectiva que els hi doni. Es farà el mateix amb les diferents candidatures. Aquesta darrera pregunta ponderarà els diferents blocs segons la importància que l’usuari els doni (veure operacionalització dels resultats) i permetrà definir millor la proximitat entre partit i elector.